لوح و تندیس

گواهینامه ها

گواهینامه کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاران بانکی

گواهینامه رتبه سیمین مرکز رتبه بندی ایران

گواهی عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تقدیرنامه ها

………………………………………………………………………………………………………………………