عبدالکریم رجبی
نائب رئیس هیئت مدیره

لطیف دشت بزرگی
عضو هیئت مدیره
مدیرعامل

حمید جهانی 
رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره و مدیران ارشد

غلامرضا مشکوری
مدیر اداری، پشتیبانی و
روابط عمومی

حسین ناوک پور
مدیر مالی و اقتصادی

 مدیر بازرگانی


علیرضا شهابی
مدیرفنی و مهندسی