احمد کریمی صفت
نائب رئیس هیئت مدیره
مدیر فناوری اطلاعات

لطیف دشت بزرگی
عضو هیئت مدیره
مدیرعامل

محمود مصری نژاد 
رئیس هیئت مدیره

 

هیئت مدیره و مدیران ارشد

غلامرضا مشکوری
مدیر اداری، پشتیبانی و
روابط عمومی

حسین ناوک پور
مدیر مالی و اقتصادی

 


فریدون فاضلی
مدیر بازرگانی


احمدرضا محمدی خالصی فرد
مدیرفنی و مهندسی