افتتاح گندله سازی خراسان با حضور رئیس جمهور محترم

در 16 اردیبهشت 1397