شرکت احداث صنایع و معادنی سرزمین پارس، از ابتدای تاسیس، ارتقاء سطح دانستگی و آگاهای های نیروی انسانی خود را به عنوان یک الزام،  پیش شرطی برای توسعه منابع انسانی کارآمد و کیفی قرار داده است. در همین راستا و در دو بخش دفتر مرکزی و سایت های بهره برداری بیشترین تاکید در برنامه ریزی و اجرای این دوره ها، ارتقاء کیفی پرسنل و در نهایت جلب رضایتمندی هر چه بیشتر کارفرمایان محترم می باشد.

اهم دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1397  به شرح زیر می باشد:

دوره های آموزشی سایت گندله سازی اردکان در سال 1397:

دوره های آموزشی سایت فولادسازی چادرملو در سال 1397(نه ماهه اول):

دوره های آموزشی دفتر مرکزی در سال 1396 و 1397:

  • دوره های عمومی 600 نفرساعت
  • دوره های ایزو و تضمین کیفیت 400 نفرساعت (100 نفرساعت برون سازمانی)
  • دوره های تخصصی 1250 نفرساعت (150 نفرساعت برون سازمانی)